terug

Arbeidsparticipatietool

07-07-2014

Scoliose en de arbeidsparticipatietool.


De Vereniging van scoliosepatiënten heeft  samen met 11 andere patiëntenverenigingen de Arbeidsparticipatietool ontwikkeld. Doel van deze internettool is behulpzaam te zijn bij het bespreekbaar maken van scoliose op de werkvloer, een goed beeld te geven van scoliose in relatie met werk en de positie van werknemers te versterken. De tool helpt bij de communicatie tussen werknemer, collega’s en de werkgever. Kijk hier voor de arbeidsparticipatietool

De vereniging heeft hiermee een mooie bijdrage geleverd aan de ondersteuning van scoliosepatiënten in hun werkzaam leven. Wij doen een beroep op u om deze tool breed te promoten.

 

Werken is voor veel mensen belangrijk in hun leven. Dit geldt ook voor mensen met een chronische aandoening. Voor hen versterkt 'werken' het meedoen in de maatschappij en juist dat 'meedoen' komt door de aandoening vaak onder druk te staan. Het hebben van een betaalde baan draagt in belangrijke mate bij aan het gevoel van volwaardig burgerschap.  

Slechts 30% van de mensen met een chronische aandoening of handicap heeft een baan. Van de overige 70% zoeken sommigen een baan, maar dit is niet eenvoudig. Om de arbeidsparticipatie van deze groep te bevorderen, is de Arbeidsparticipatietool ontwikkeld. De tool is ontwikkeld door 12 patiëntenorganisaties in samenwerking met Stichting September en heeft dus ook andere chronische aandoeningen of handicaps als onderwerp. De tool is beschikbaar via een website en Android-app. De Vereniging van scoliosepatiënten is één van de deelnemers aan het project.

 

De Arbeidsparticipatietool heeft tot doel de gevolgen van scoliose bespreekbaar te maken. Het beoogt werknemers met scoliose enerzijds en werkgevers en andere betrokkenen anderzijds rond het thema 'arbeid' met elkaar te verbinden. De tool beoogt een bijdrage te leveren aan:

- meer bekendheid en bijstelling van heersende beeldvorming over de inzetbaarheid van mensen

 met scoliose;

- het versterken van de positie van werknemers met scoliose door hun meer grip te geven op het  
 thema werk en chronische ziekte;

- de kans op het vinden of behouden van werk zo groot mogelijk te maken door het versterken van  
 het begrip en het samen vinden van oplossingen met leidinggevenden, collega's en

 personeelsfunctionarissen.


Dat de arbeidsparticipatie in veel gevallen niet optimaal is heeft verschillende oorzaken. In ieder geval speelt in veel gevallen de grote onbekendheid met de scoliose mee van werkgevers, leidinggevenden en collega’s. Dit kan tot problemen leiden op de werkplek. Daarnaast speelt onbekendheid met het ziektebeeld en de gevolgen ook bij professionals die hierbij betrokken zijn (te denken valt aan medewerkers van het UWV, Arbo/verzekeringsartsen, WMO-ambtenaren, maar ook bij huisartsen). Maar ook de mensen met scoliose zijn zelf niet altijd op de hoogte van de invloed van de aandoening op werk, de oplossingen die hiervoor gevonden kunnen worden en de regels en wetten die er zijn, als het mis gaat. Door deze onbekendheid en mogelijke vooroordelen komt het gesprek tussen de medewerker en de werkgever (en anderen die hierboven genoemd zijn) in veel gevallen niet of niet goed op gang en worden er geen oplossingen gevonden voor problemen die zich op de werkplek voordoen.

Met de Arbeidsparticipatietool - bedoeld voor zowel de mensen met scoliose als voor leidinggevenden, collega´s en/of de werkgever - willen de twaalf deelnemende patiëntenorganisaties de arbeidspositie van mensen met een aandoening versterken. Medewerkers met een vraag over arbeid in relatie tot scoliose, arbeidsongeschiktheid, die ondersteuning nodig hebben bij een situatie op het werk, de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie willen verbeteren of tips willen hebben voor solliciteren, kunnen voor informatie terecht op een speciale website: www.arbeidsparticipatietool.nl. Voor werkgevers is er een apart informatiedeel op de site die ook als Android app beschikbaar is. In de 2e helft van 2014 komt deze informatie voor werkgevers ook via een mobiele website beschikbaar. De app is te vinden in de Android App store Google Play onder Scoliose. Meer informatie over het project vindt u op hier.

 

Wij hopen dat zoveel mogelijk zorgprofessionals, werkgevers en patiënten kennis willen nemen van de Arbeidsparticipatietool en anderen willen attenderen op het bestaan ervan.